لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بیمارستان ناظران آبروی شهر مشهد است

دکتر اسلامی مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی در نشست خبری هفته اهدا خون در بیمارستان ناظران عنوان کرد: بیمارستان ناظران وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با توانمندیهای بسیار چشمگیر باعث افتخار شهر مشهد است و ما خوشحالیم که این مجموعه به شهر ما اضافه شده است و امیدواریم این بیمارستان با حداکثر توان به فعالیت خود ادامه دهد.در ادامه دکتر اسلامی گفت :از اینکه امروز و درهفته اهدای خون این بیمارستان با تمام ظرفیت کنار سازمان انتقال خون خراسان رضوی ایستاده است و در بحث اهدای خون به بیماران سرطانی ما را حمایت نموده ، از دیگر افتخارات سازمان انتقال خون خراسان رضوی است. در پایان ایشان اشاره کردند: از اینکه پرسنل بیمارستان در صف اول اهدای خون حضور داشتند  باعث تشویق و ترغیب سایر اهدا کنندگان خون  بود.