بیمارستان ناظران آبروی شهر مشهد است

دکتر اسلامی مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی در نشست خبری هفته اهدا خون در بیمارستان ناظران عنوان کرد: بیمارستان ناظران وابسته به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد با توانمندیهای بسیار چشمگیر باعث افتخار شهر مشهد است و ما خوشحالیم که این مجموعه به شهر ما اضافه شده است و امیدواریم این بیمارستان با حداکثر توان به فعالیت خود ادامه دهد.در ادامه دکتر اسلامی گفت :از اینکه امروز و درهفته اهدای خون این بیمارستان با تمام ظرفیت کنار سازمان انتقال خون خراسان رضوی ایستاده است و در بحث اهدای خون به بیماران سرطانی ما را حمایت نموده ، از دیگر افتخارات سازمان انتقال خون خراسان رضوی است. در پایان ایشان اشاره کردند: از اینکه پرسنل بیمارستان در صف اول اهدای خون حضور داشتند  باعث تشویق و ترغیب سایر اهدا کنندگان خون  بود.