لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

آموزش

واحد آموزش

ناصر فعال سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان
متولد 1351
تحصیلات:
کارشناس پرستاری (دانشگاه بهشتی)
کارشناس ارشد آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)

•     20 سال سابقه کار بالینی پرستاری در بخش‌های داخلی، اورژانس، جراحی، ICU ، CCU و …

•    5سال سوپروایزر بالینی و دبیر کمیته بحران در بیمارستا فارابی مشهد

•    سوپروایزر آموزشی بیمارستان ناظران از سال 1400

•    مدرس مباحث درحیطه پرستاری(از قبیل روش تدریس، تفکر انتقادی در بالین، احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته، ECG، CPR ، تجهیزات پزشکی و …)

 

•     توانمندسازی کارکنان بالینی، پاراکلینیک و اداری- مالی در حیطه های عمومی، تخصصی و ارتباطی برای عبور از سطوح دانش، مهارت، بینش و رسیدن به شایستگی حرفه‌ای به طوری‌ که توانایی پیش‌بینی، پیشگیری و مدیریت مشکلات را قبل از وقوع داشته و در صورت وقوع مشکل بهترین عملکرد را از خود نشان دهد.

•    ایجاد انگیزه و حس لذت یادگیری به منظور تبدیل کارکنان به خود یادگیرندگان دائمی به طوری که هرگز دو روز یک فرد یکسان نباشد.

•    آموزش رفتار حرفه ای، پرهیز از قضاوت و عملکرد کور، نهادینه سازی عملکرد مبتنی بر شواهد به دور از تعصب و تجربه شخصی در انجام همه امور خصوصاً امور بیماران، توام با تفکر سنجشگرانه و توانائی حل مسئله