درباره پزشک

فوق تخصص خون و انکولوژی

شماره نظام پزشکی: 115792

آدرس مطب: گلستان شرقی، ساختمان آپادانا