دکتر عباسعلی زنگانه

درباره پزشک

متخصص بیهوشی

شماره نظام پزشکی: 74893