دکتر حامد گل محمدی

درباره پزشک

متخصص جراحی عمومی

شماره نظام پزشکی: 136417