لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

آموزش نیروهای داوطلب هفته سرطان

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، آموزش دانشجویان پزشکی که به صورت داوطلبانه جهت شرکت در پویش غربالگری سرطان حضور یافته بودند انجام شد.

این دوره آموزش زیر نظر دکتر مهدیه دیانی مدیر آموزش انجمن حمایت از بیماران سرطانی و با همکاری بنیاد سلامت بانوان سپند برای ۶۰ نفر از این داوطلبین انجام شد.