لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سلسله جلسات توسعه فردی ناظران

سلسله جلسات مهارت های ارتباطی با همکاری موسسه نیکوکاری مکسا در سالن آموزش بیمارستان در محیطی صمیمی با حضور همکاران واحد های اداری و پشتیبانی برگزار شد.