لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بازدید از بخش پزشکی هسته ای بیمارستان ناظران

پزشکی هسته ای

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان ناظران با حضور رئیس بیمارستان دکتر سیدامیر آل داوود، مهندس عباس مستشاری نماینده هیئت مدیره انجمن ، مسئول فنی بخش پزشکی هسته ای دکتر کامران آریانا و سایر مسئولین و مدیران انجمن و بیمارستان بازدید شد.
در این بازدید میدانی، پیشرفت کار برای نصب و بهره برداری دستگاه اسپکت سی تی که خریداری شده و آماده نصب است، مورد بررسی قرار گرفت.