لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

بیمارستان ناظران، تنها بیمارستان ایمن در شهر مشهد

به گزارش واحد روابط عمومی، مدیرعامل و کارکنان شرکت همیار سازه، مسئولین آتش نشانی و شهرداران مناطق مشهد، از بیمارستان ناظران به عنوان تنها و اولین مرکز درمانی که موفق به اخذ تاییدیه های آتش نشانی شده، بازدید نمودند. این بیمارستان در سال 1399 به بهره برداری رسیده و بر اساس اصول بیمارستان های ایمن ساخته شده است. به گفته مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی رعایت استانداردهای ایمنی بیمارستان‌ها به عنوان یک عامل اساسی در بهبود کیفیت مراقبت‌ها و کاهش خطرات مرتبط با مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقش بسیار مهمی در ارتقاء سطح ایمنی بیمارستان‌ها و بهبود وضعیت بهداشت عمومی جامعه ایفا می‌کند. بيمارستانها نظير مراکز مخابرات، آتش‎نشاني و مراکز پليس، از جمله آخرين ساختمان هایی است که تا آخرين لحظه در شرائط بحراني بايد بتواند پاسخگوي نياز جامعه باشند و بدون شک پاسخ‎گوئی به عملکرد فوق، نيازمند پيش بينی شرایط خاص در تعيين محل احداث و لحاظ نمودن ضوابط و استانداردهای خاص در طراحي مجموعه های درمانی ا‎ست و این مساله در بیمارستان ناظران به عنوان یک بیمارستان ایمن لحاظ گردیده است.