لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

مشهد برای اولین بار مجهز به دستگاه ام آر آی اپن گردید.

واحد تصویر برداری بیمارستان ناظران مشهد مجهز به دستگاه ام آر آی اپن گردید.
دکتر خانی مشاور عالی بیمارستان ناظران گفت: واحد تصویر برداری بیمارستان ناظران برای اولین بار در مشهد مجهز به پیشرفته ترین دستگاه ام آر آی اپن در مشهد گردید و کسانیکه ترس از فضای بسته دستگاه ام آر آی را دارند می توانند با مراجعه به ناظران با آرامش خاطر ام آر آی خود را انجام دهند. افخمی مدیر فنی واحد تصویر برداری بیمارستان ناظران اعلام کرد:ما در نیشابور و گناباد این دستگاه را داریم اما در مشهد تا کنون این دستگاه استفاده نشده و قابل توجه است این دستگاه 0.5 تسلاست و میدان مغناطیسی ضعیفتری نسبت به دستگاه 1.5 تسلای مرکز رادیوتراپی رضا (ع) دارد وما بدلیل نزدیکی این دو یعنی مرکزرادیو تراپی رضا (ع) و بیمارستان ناظران بیکدیگر تلاش کردیم تا مکمل هم باشند وکسانیکه ترس از فضای بسته ام آر آی 1.5 تسلارا دارند و یا سنگین وزن هستند از ام آر آی اپن و کسانیکه بیماری خاص و نیاز به دقت بیشتری دارند از ام آر آی 1.5 تسلا مرکز رضا(ع) استفاده نمایند. شایان ذکر است برای تشخیص بخشی ازبیماری های خاص مثل شناسایی تومورها نمی توان از ام آر آی اپن استفاده کرد، اما از آنجائیکه اکثر درخواست های ام آر آی از ناحیه کمر می باشد، ام آر آی اپن می تواند این نیازها را پاسخ دهد. افخمی اشاره کرد: بیمارستان ناظران در کنار ام آر آی اپن توانسته از سی تی اسکن برند GE استفاده نماید که کلیه آپشن های تخصصی دستگاه فعال ودر کنار سایر سی تی ها ، سی تی آنژیو و ونوگرافی عروقی ، شریان ها و وریدها و خدمات اینترونشن ( رادیولوژی مداخله ای ) و ویرچوال کلوناسکوپی و سی تی های انکولوژی را با پروتکل های دقیق و استانداردهای جهانی زیر نظر نیروهای متخصص و حرفه ای دوره دیده انجام دهد.