لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

ضرورت شمول ماده 172 مالیاتهای مستقیم برای موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی

در نشست اتاق بازرگانی مطرح شد…

دستور کار چهارم این نشست درباره شمول ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بود.

لبافی در این خصوص گفت: قانونگذار در ماده (172) قانون مالیات های مستقیم؛ معافیت هایی را برای مؤدیان مالیاتی که وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک های غیرنقدی بلاعوض خود را جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) و … هزینه می کنند، در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: علیرغم گستردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، خیریه صرفا با کمک خیرین اداره می شود و با توجه به افزایش هزینه های درمانی، این خیریه به منظور تامین منابع مالی نیازمند حمایت بیشتر بوده و شمول ماده 172 قانون مالیات های مستقیم برای این خیریه ضروری است.

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، حتما باید نام موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی قرار گیرد تا شامل اجرای این قانون شود. ما درخواست خود را صورت مکتوب به تهران ارسال نمودیم و اگر امضای استاندار پای این درخواست باشد مشکل حل میگردد.

حمید مستشاری، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: انجمن حمایت از بیماران سرطانی اولین قطب درمان سرطان کشور در خراسان را ایجاد کرده است. این مرکز تا ابتدای امسال، در روز هزار نفر مراجعه کننده داشته است. از ابتدای امسال، اعلام شد ارز دولتی دیگر به این مرکز تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که با افزایش سرسام آور قیمت دستگاه ها و داروها، ما پارسال را با تعرفه دولتی و با درماندگی گذراندیم.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران سرطانی 51 سال قدمت دارد یک دستگاه در سال 1390، به ارزش 13.5میلیارد تومان اخذ کردیم و امروز با ارز آزاد، 93میلیارد تومان است