لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

سه انتصاب جدید در بیمارستان ناظران

خبر

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد، طی احکامی جداگانه از سوی ریاست بیمارستان، دبیر کمیته اقتصاد درمان، کارشناس مسئول کارگزینی و سوپروایزر کنترل عفونت منصوب شدند.

دکتر آل داود ریاست بیمارستان طی احکامی جداگانه، معصومه عرب را به عنوان دبیر کمیته اقتصاد، هانیه مومنی را به عنوان سوپروایزر کنترل عفونت و رمضانعلی واله را به عنوان کارشناس مسئول کارگزینی بیمارستان منصوب کرد.