راه های ارتباطی

درمان برای همه
راه های ارتباطی با

بیمارستان ناظرانمشهد

بیمارستان ناظران مشهد:

آدرس: مشهد- قاسم آباد شریعتی ۴۷

تلفن: ۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰-۹۸+

فکس: ۵۱۳۵۰۰۶۰۰۰-۹۸+

ایمیل: Info@noh.ir

اينستاگرام : nazeran.hospital

.

.

برای مشاهده مسیر های مناسب از مبدا های فرودگاه و راه آهن به صورت پیشفرض برای مسافرین محترم، از نقشه های زیر استفاده کنید.

 

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد:

مسیردسترسی به بیمارستان ناظران از ایستگاه راه آهن مشهد: