لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

جلسه روانشناسی سازمانی در بیمارستان ناظران برگزار گردید.

جلسه مسئولین بیمارستان

جلسه روانشناسی سازمانی، با موضوع عارضه یابی، روانکاوی سازمانی و حاکمیتی بیمارستان، ایجاد دوره های هم آموزی و ارتباط محور، روز پنجشنبه 30 تیر توسط آقای دکتر عبدالله مروارید، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دکترای اقتصاد رفتاری، در بیمارستان ناظران برگزار شد.
هدف از برگزاری این جلسه که با حضور مدیران ارشد انجمن و کلیه مدیران و مسئولین بیمارستان در محل سالن همایش برگزار شد، بهبود کارایی، بهبود ارتباط بین فردی، افزایش تعلق سازمانی و سایر عوامل که منجر به بهبود ارائه خدمت به بیماران و بیمار محوری می گردد، عنوان شد.
به گفته دکتر خانی، مشاور عالی بیمارستان، از ابتدای شروع جذب نیرو و استخدام در بیمارستان، آزمون و مصاحبه روانشناسی، جزو اصول استخدام و جذب نیرو در بیمارستان ناظران بوده است.