لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

به گزارش روابط عمومی، جلسه مجمع عمومی سالیانه انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد، طبق دعوت قبلی در ساعت 11 روز پنجشنبه مورخ 23/4/1401 در محل سالن همایش بیمارستان ناظران برگزار گردید. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافت، پس از انتخاب هیئت رئیسه نسبت به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال اخذ رای به عمل آمد که در نتیجه رای گیری آقای محمدحسین مقیدی به عنوان بازرس اصلی و آقای سیداحمدسادات مادرشاهی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. همچنین روزنامه خراسان برای درج آگهی های انجمن انتخاب شد و صورتهای مالی سال 1400 نیز مصوب گردید.