برگزاری جلسه سوپروایزران کنترل عفونت در بیمارستان ناظران

جلسه سوپروایزران کنترل عفونت مورخ چهارشنبه، 22 تیر در سالن همایش بیمارستان ناظران برگزار شد. در این جلسه کارشناسان و سوپروایزران کنترل عفونت 35 بیمارستان استان خراسان رضوی برای بازدید و ارزیابی کنترل عفونت بیمارستان ناظران حضور یافتند و پس از بازدید و ارائه گزارش عملکرد بیمارستان، سمینار یک روزه بیماریهای قابل انتقال از راه آب و غذا توسط آقای دکتر عظیمی، کارشناس مسئول بیماری های قابل انتقال از راه آب و غذای معاونت بهداشتی، ارائه گردید.