لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری جلسه تعاملی روابط عمومی با مسئولین بخش‌های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد

خبر

برگزاری جلسه تعاملی روابط عمومی با مسئولین بخش‌های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد