لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

برگزاری اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی انجمن ها و موسسات خیریه و مردم نهاد حامی بیماران سرطانی و بیمارستان های مرجع در بیمارستان ناظران

مددکاران اجتماعی

اولین گردهمایی مددکاران اجتماعی انجمن ها و موسسات خیریه و مردم نهاد حامی بیماران سرطانی و بیمارستان های مرجع سرطان روز سه شنبه در بیمارستان ناظران برگزار شد.

در این گردهمایی که با هدف ارتقاء سطح کرامت بیماران سرطانی و تسهیل دسترسی آنان به خدمات درمانی و حمایتی مورد نیاز برگزار شده بود، بیمارستان ها و موسسات خیریه برای همکاری بیشتر و آشنایی با خدمات یکدیگر به معرفی مجموعه خود پرداختند و راهکارهای تعامل پیشنهادی خود را بیان نمودند. مقرر گردید این گردهمایی به صورت منظم برگزار گردد و مددکاران از طریق گروههای مشترکی در ارائه خدمات به بیماران به تعامل بپردازند.