لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

اولین حضور بیمارستان ناظران در کنگره بین‌المللی میکروب شناسی

سوپروایزران ناظزان در ترکیه

بیمارستان ناظران در کنگره بین المللی میکروب شناسی حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان ناظران، اولین پژوهش از این بیمارستان در بیست و سومین کنگره بین‌المللی میکروب شناسی در تهران، تحت دو پوستر در میان ۱٠ پوستر پژوهشی برتر ارائه شد.

این پوستر با موضوع مقایسه بین هندراب و هندواش پرسنل اتاق عمل اعم از پزشک و پرستار، در دست اول و دوم جراحی توسط محبوبه مختارپور، مترون و زهره رکنی، کارشناس کنترل عفونت بیمارستان ناظران، ارایه شد.