لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

 برگزاری دوره های آموزشی ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان ناظران

دوره های آموزشی ویژه پرسنل حفاظت فیزیکی بیمارستان ناظران با هدف تکریم ارباب رجوع برگزار میگردد.

سرهنگ علی عزیزی مسئول حفاظت فیزیکی بیمارستان ناظران در گفتگو با واحد خبر روابط عمومی بیمارستان ناظران اعلام کرد: این دوره ها با موضوعات قانون مداری، افزایش سطح رضایتمندی مراجعین، توانایی مقابله با استرس، مدیریت هیجانی، پاسخ گویی اثر بخش و سریع به درخواست ها ی مراجعین و مسئولین بیمارستان و مهارت های مواجه با بحران و تصمیم گیری در مواقع خاص برگزار میگردد وامید است با این دوره ها نقش بسزایی در مواجه با بیماران و همراهان ایشان و همچنین پرسنل بیمارستان ایفا کنیم.او اشاره کرد ما پلیس بیمارستان نیستیم ،ما همیار و همراه بیمارو پزشک هستیم.