لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

تعرفه پرداختی بیمار برای یک شب تخت