دکتر نسرین صفاری شهری

درباره پزشک

پزشک عمومی

شماره نظام پزشکی: 178372

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -