دکتر جواد کرباس فروشان

درباره پزشک

متخصص داخلی

شماره نظام پزشکی: 58083

تلفن: 05135006000 داخلی 670

آدرس مطب: -

تلفن مطب: -