لوگو بدون پس زمینه بیمارستان ناظران

راهنمای پذیرش و ترخیص

فرآيند پذيرش الكتيو

1.مراجعه بيمار به پذيرش مركزي جهت بستري(پذيرش الكتيو)

2.بررسي دستور بستري بيمار و توجيه بيمار از نظر قيمت و هزينه شب تخت ها

3.هدايت بيمار به اورژانس جهت اخذ شرح حال توسط پزشك اورژانس

4.برگشت بيمار به پذيرش مركزي جهت تشكيل پرونده

5.ثبت اطلاعات هويتي بيمار و همراه بيمار در قسمت پذيرش سامانه جامع

6.چاپ پرونده و اخذ مبلغ به عنوان علي الحساب و گرفتن امضا رضايت آگاهانه از بيمار روي اوراق پذيرش و رضايت آگاهانه

7.چاپ دستبند بيمار و بستن دور دست بيمار

8.تحويل يك عدد كارت همراه به بيمار و تحويل پرونده به نيروي تكريم و هدايت بيمار به بخش

————————————————————

پذيرش سرپايي اورژانس

1.ترياژ بيمار توسط پرستار ترياژ

2.تعيين سطح ترياژ توسط پرستار

3.تكميل برگه ليست اقدامات درخواستي مثل ويزيت پزشك و … توسط پرستار و ارائه به بيمار جهت تحويل به نيروي پذيرش براي ثبت و اخذ وجه

4.ارجاع بيمار به اتاق پزشك

5.ثبت درخواست اقدام بعدي مثل انفوزيون يا سونداژ توسط پزشك براي تحويل به پذيرش براي دريافت وجه

———————————————————–

پذيرش تحت نظر اورژانس

1.ترياژ بيمار توسط پرستار ترياژ

2.تعيين سطح ترياژ توسط پرستار

3.تشكيل پرونده تحت نظر توسط نيروي پذيرش به درخواست پزشك طب اورژانس

4.چاپ اوراق پرونده و اخذ رضايت آگاهانه

5.چاپ دستبند بيمار

6.تحويل پرونده به منشي بخش جهت ثبت اقدام

7.درصورت پايدار شدن حال بيمار،توجيه همراهي براي هزينه ها و اخذ مبلغ علي الحساب

———————————————————–

فرآيند ترخيص بيمار بستري در بخش

1.اعلام ترخيص بيمار توسط پزشك معالج

2.جمع كردن پرونده بيمار توسط منشي بخش و چك كردن ثبتيات پرونده و مرتب سازي پرونده

3.چك كردن مستندات پرونده و تكميل چك ليست كنترل پرونده توسط منشي بخش

4.در صورتيكه بيمار آزمايش يا گرافي يا عودت دارو داشته باشد لازم است در بخش هاي  آزمايشگاه و تصويربرداري و داروخانه هم ثبت ترخيص شده باشد و در صورت بروز مشكل منشي با اين بخش ها تلفني

هماهنگ ميكند.

5.ثبت اعلام ترخيص در سامانه پرستاري توسط منشي بخش

6.دريافت اعلام ترخيص در سامانه جامع و صدور صورتحساب و درخواست استعلام تجمعي توسط منشي بخش

7.چك كردن صورتحساب چاپ شده بيمار و اعلام به بيمار درصورت بدهكاري و ارجاع به صندوق

8.چاپ برگه خروج بيمار بعد از تسويه حساب

9.تحويل برگ خروج به بيمار و خروج از بخش