هیات امنا

ترکیب اعضای هیات امنا انجمن سال 1397

خانم دکتر فاطمه حقیقت آقای حاج جلال حاجی زاده آقای مهندس حمید مستشاری  
آقای مهندس علی ناظران خانم صدیقه ابراهیمی بزاز آقای حاج احمد کمال الدینی 
آقای مهندس رضا حمیدی آقای دکتر سید محمدجواد پریزاده آقای مهندس اصغر افراسیابی گرگانی 
آقای محمد حسین مقیدی خانم میترا تکلو آقای مهندس بهروز دانشور علی زادگان 
آقای حاج هاشم شگفتی آقای مصطفی اعتماد هروی آقای مهندس فرامرز یغمایی
آقای دکتر علیرضا وارسته آقای مجتبی طاهری ثانی آقای حاج ذبیح ا... دانشور علیزادگان
آقای مهندس احمد کامران زاده خانم اقدس صادقی آقای دکتر غلامحسین نوفرستی
آقای مهندس امیرعباس مستشاری آقای حسن سمرقندی خراسانی آقای حاج محمدرضا حسین زاده ملکی
  آقای مهندس علی بهزادیان آقای دکتر محمد خیامی
  آقای مهندس فرشید رحمانی آقای مهندس سید احمد سادات مادرشاهی

 

 

 

 ...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید